پاورپوینت دستورالعمل اعتبار بخشی

پاورپوینت دستورالعمل اعتبار بخشی

پاورپوینت دستورالعمل اعتبار بخشی

اعتبار بخشی:

بررسی سیستماتیک خدمات بهداشتی درمانی با توجه به مجموعه ای از استانداردهای ساختاری و فرآیندی است که منجر به پیامدهای مطلوب برای بیماربر اساس کیفیت و ایمنی خدمات میگردد.

تشکیل دو کمیته :

1-تیم حاکمیتی یا رهبری
خرید آنلاین